Dr.med.dent. Alenko Dunđer

Voditelj stručnog tima

Studij stomatologije:
1993. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu promoviran u zvanje doktor dentalne medicine

Glavno područje rada:
- Estetska stomatologija, visokovrijedna stomatološka protetika i oralne rehabilitacije.
- Funkcijska dijagnostika i terapija žvačnog sustava i čeljusnog zgloba.
- Funkcijska dijagnostika uz pomoć elektroničkih dijagnostičkih uređaja

Stručno usavršavanje i priznanja:
2001. – 2003. Estetska stomatologija i visokovrijedna stomatološka protetika : Stručno usavršavanje i radni tečajevi u Švicarskoj. Aeskulap - Klinik kod referenata sa Sveučiličta u Baselu: - estetska stomatologije i visokovrijedna stomatološka protetika - cirkon keramika - CAD/CAM tehnologija izrade krunica, mostova i ljuskica.
2002. Istitut für temporomandibuläre Regulation, Cranio-mandibuläre orthopädie, Reiner Schöttl DDS, Erlangen
2000. – 2003. Funkcijska dijagnostika i terapija, kraniomandibularne disfunkcije i visokovrijedna estetska stomatološka protetika u organizaciji Njemačke Znanstvene Akademije (APV) : Stručno usavršavanje u Njemačkoj kod referenata u okviru Njemačke Znanstvene Akademije (APV): - funkcijska dijagnostika i terapija i kraniomandibularnie disfunkcije, - elektronička dijagnostika kod kraniomandibularnih disfunkcija, - visoko vrijedna estetska stomatološka protetika
Od 1997. Trajno usavršavanje u organizaciji HKDM (Hrvatska Komora Dentalne Medicine): Niz radnih seminara i kongresa na području estetske stomatologije, visokovrijedne stomatološke protetike i implantologije.
1991. Rektorova nagrada za najbolji studentski znanstveni rad na Sveučilištu u Zagrebu.
Organizator niza radnih seminara za usavršavanje na području kraniomandibularnih disfunkcija i visokovrijedne estetske stomatološke protetike sa certifikatom APV (Njemačka znanstvena akademija). Organizator nekoliko međunarodnih kongresa i referent na međunarodnom kongresu "Dan Funkcijske Dijagnoistike i Terapije" u Zagrebu 2003.g.

Radno iskustvo:
Od 2018. Dental esthetic centar, Zagreb, Hrvatska
Voditelj stručnog tima centra za estetsku stomatologiju, implantologiju, funkcijsku dijagnostiku i terapiju, ortodonciju i oralne rehabilitacije sa visokovrijednom stomatološkom protetikom.
Od 2012. Centar za craniomandibularne disfunkcije (CMD Centar), Zagreb, Hrvatska
Stručni suradnik na području funkcijske dijagnostike i terapije i elektroničke dijagnostike kod kraniomandibularnih disfunkcija.
2001. – 2012. Stomatološka Poliklinika Kaptol, Zagreb, Hrvatska
Ravnatelj poliklinike i voditelj stručnog tima za estetsku stomatologiju, oralne rehabilitacije i funkcijsku dijagnostiku i terapiju.
1995. – 2001. Privatna stomatološka ordinacija, Zagreb, Hrvatska
1993. – 1995. Znanstveni novak na Stomatološkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Članstva:
HKDM (Hrvatska Komora Dentalne Medicine): član stručnog vijeća komore.
GFDT (Radna Grupa Za Funkcijsku Dijagnostiku I Terapiju): osnivač i prvi predsjednik.